" Janganlah berjanji sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan, tetapi sekali berjanji berusahalah bersungguh-sungguh menepatinya"

RPH BM


RANCANGAN  PENGAJARAN  HARIAN 
Mata pelajaran                 :                       Bahasa Melayu
Kelas                                  :                       3 Panglima
Tarikh                                 :                       20 April 2012
Masa                                   :                       9.10 – 9.40 Pagi (30 minit)
Tema/tajuk                         :                       Mari Bertani
Subtopik                             :                        Alatan Berkebun.
Bil pelajar                           :                       26 orang
Objektif pembelajaran     :   Pada akhir pembelajaran murid akan dapat:
                                                           1      Menyatakan nama empat alatan berkebun.
                                                           2      Menyatakan kegunaan empat alatan berkebun.
                                                   3    Menbina empat ayat tunggal atau ayat majmuk  
                                                         menggunakan nama alatan berkebun.
Pengetahuan sedia ada  :      Murid mengetahui suasana kebun sayur.
Konsep                                :      Kegiatan pertanian.
Alat bantu mengajar         :      Lagu Pak Mamat, Video berkebun, Slaidpower point
                                                      Kad imbasan, dan lembaran kerja
Nilai murni                           :  -       Berkerjasama dalam setiap tugasan yang diberikan
                                                          -           Menggunakan bahasa yang sopan dalam perbualan
                                                          -           Mengetahui berusaha bersungguh-sungguh
                                                                 akan membawa kejayaan.
Kemahiran                            :        1. Menjelaskan isi pelajaran
                                                          2.Membina ayat tunggal dan ayat majmuk.   
  

Langkah/Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran

Catatan

Aktiviti Guru

Aktiviti Murid

Set Induksi /mencungkil idea( 5 minit )


1.     Lagu Pak Mamat


1. Guru minta murid mendengar lagu Pak Mamat sambil menyanyikannya.

2. Mencungkil idea murid dengan menyoal murid  mengenai kebun sayur.


1.  Murid mendengar lagudan menyanyi.


2 .Murid memberi respon terhadap soalanyang diberi oleh guru.


Teknik:Nyanyian.Contoh:1.  Berikan nama tajuk lagu dan nyatakan nama sayur yang diketahui.


Perkembangan1(10 minit)


1.     Video berkebun.
-  Alat berkebun

1.  Guru menayangkan video berkebun dan meminta murid memerhatikannya.

2.   Guru menyoal murid nama alat yang digunakan untuk berkebun berpandukan video yang dipaparkan.

3.  Guru menyatakan fokus pembelajaran adalah mengenai alatan berkebun dan meminta murid menyenaraikan nama alatan lain untuk berkebun.


4.  Guru menayangkan slaid alatan berkebun untuk menyemak jawapan murid yang telah disenaraikan.

5.  Gurumenerangkan nama alatan berkebun dan kegunaannya.6.  Guru meminta murid menamakan alatan berkebun yang dipaparkan oleh guru.

Debriefing:Murid yang telah menguasai maju ke fasa aplikasi sementara yang masih keliru diberi penerangan oleh guru dalam kumpulan kecil.


1. Murid memerhati tayangan video secara lenyap.


2. Murid menjawab soalan guru3. Murid menyenaraikan alatan berkebun yang mereka ketahui.4.  Murid menyemak jawapan.5.  Murid mendengar penerangan guru dan menjawab soalan-soalan guru.


6.   Murid mendengar soalan  dan menjawab soalan yang diaju oleh guru.


Strategi / Teknik:Tayangan video dan menyenaraikan.
Nilai murni memberi perhatian.


Strategi:Penerangan guru menggunakan slaid dan kad imbasan.


Perkembangan2(10 minit)


1.     Membina ayat


1.Guru menerangkan contoh ayat bagi setiap alatan berkebun dengan menayangkan slaid power point.

2. Guru meminta murid membina ayat dalam kumpulan.


3. Guru meminta murid membentangkan hasil perbincangan dalam kelas.

4. Guru membetulkan ayat murid/menyemak hasil pembentangan murid


1.  Murid mendengar penerangan guru.2.  Murid membentuk kumpulan dan menjalankan perbincangan.

3. Membentangkan hasil perbincangan.4. Mendengarkan ulasan guru dan membuat pembetulan jika jawapan salah.

Strategi:Penerangan dan perbincangan dalam kumpulan


Penutup(5 minit)


Rumusan, nyanyian dan latihan.


1. Guru menerangkan  alatan berkebun adalah untuk memudahkan kerja bercucuk tanam sambil menyoal murid mengenainya. Guru juga menerangkan alatan berkebun adalah tajam dan perlu berhati-hati jika menggunakannya.

2. Guru mengedarkan lembaran kerja rumah dan meminta murid menyiapkannya di rumah.

3. Guru memainkan lagu Pak Mamat bagi menutup sesi P&P.


1. Murid mendengar penerangan guru.
  


2. Murid mengambil lembaran kerja dan menyiapkan tugasan.


3. Murid menyanyikan lagu Pak Mamat ada kebun.


Strategi:Penerangan dan ulasan mengenai nama dan kegunaan alat berkebun.Latihansebagai kerja rumah.


Refleksi :
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

TAHUN : 4C

TARIKH/MASA : 4/09/2011 ( 9.40- 10.40AM)

MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU
TEMA : LESTARI ALAM
TAJUK : BUMI TERCEMAR
HPK
HPU
ARAS 2
HPK
HPS
ARAS 2
OBJEKTIF
KEMAHIRAN BAHASA
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
BAHAN BANTU MENGAJAR
PENGETAHUAN SEDIA ADA
3.0 Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah, betul, menarik dan berkesan.
3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan.
i)Membentangkan fakta tentang sesuatu topik dengan ulasan yang wajar.
11.0 Membuat ulasan tentang bahan yang didengar, ditonton atau dibaca.
11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.
i)Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
i) Memberikan empat perbezaan tentang petikan bergambar yang diberi.
ii) Menyatakan 3 tindakan untuk memelihara alam sekitar.
i) Mendengar
ii) Bertutur
iii) Menulis
i) Ejaan
ii) Tatabahasa
i) Nilai murni
ii) Pendidikan moral
i) Kem. Berfikir
ii) Kecergasan pelbagai
iii) Kem. Kontekstual
i) Petikan bergambar, gambar, kad manilakad.
i) Murid pernah pergi ke kawasan air terjun.
Langkah/masa
Isi pelajaran
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran
Catatan
Set induksi
( 5 minit)
Gambar
-pernahkan kamu melihat situasi seperti ini?
Murid diperlihatkan pemandangan alam sekitar.
Murid diminta menyatakan pendapat berkenaan alam sekitar kawasan sekolah.
Murid diminta menyatakan perbezaan gambar yang ditunjukkkan dengan alam sekitar kawasan sekolah.
Kontekstual:
Menghubungkaitkan isi pelajaran dengan pengetahuan sedia ada murid.
Langkah 1
( 20 minit)
Gambar dalam buku teks
Murid diminta meneliti gambar-gambar yang terdapat dalam buku teks.
Murid diminta menyatakan perbezaan antara 2 gambar.
Murid dipilih secara rawak untuk menyatakan pendapat mereka berkenaan perbezaan gambar berkenaan.
Kem. Berfikir
-menjana idea
Kecergasan pelbagai:
Interpersonal
Intrapersonal
Mendengar dengan cekap.
Langkah 2
( 15 minit)
Kata arah:
- Atas
- Bawah
- Dalam
Murid diterangkan tentang penggunaan kata arah.
Murid diminta membuat ayat berkenaan kata arah yang diberi.
Tatabahasa:
-kata arah
Kecergasan pelbagai:
Interpersonal.
Langkah 3
( 15 minit)
Gambar
Murid diminta menulis 3 tindkan untuk memelihara alam sekitar.
Murid dipilih secara rawak untuk menyatakan tindakan yang mereka tulis.
Penilaian formatif:
-penilaian dilakukan melalui pemerhatian.
Kemahiran berfikir:
-menjana idea
Penutup
( 5 minit)
Nilai murni:
Rajin
Berdisiplin
Patuh pada arahan
Murid diminta menyatakan nilai-nilai murni yang patut ada dalam diri setiap individu untuk memelihara alam sekitar.
Kontekstual:
Menghubungkaitkan isi pelajaran dengan nilai – nilai murni.
Pengayaan: Murid diminta menyatakan pendapat tentang kawasan sekolah mereka.
Pemulihan: senaraikan kata arah


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
TAHUN : 4C
TARIKH/MASA : 31/ 07/2009 (9.40-10.40am)
BIL.MURID : 32 ORANG
MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU
TEMA : HASIL TANI MENINGKATKAN EKONOMI
TAJUK : PERISTIWA DI KILANG KELAPA SAWIT
HPK
HPU
ARAS 1
HPK
HPS
ARAS 2
OBJEKTIF
KEMAHIRAN BAHASA
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
BAHAN BANTU MENGAJAR
PENGETAHUAN SEDIA ADA
9.0 Mencatat dan menyusun maklumat
9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca.
i) Memilih dan menulis idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar.
6.0 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks.
6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.
i) Menyatakan maklumat menyeluruh tentang sesuatu teks yang dibaca.
Pada akhir pengajaran murid dapat:
i) Menyenaraikan maklumat penting dalam teks dan
Mengabungkan maklumat tersebut menjadi 5 ayat.
ii) Membaca dengan lancar dengan sebutan yang lancar.
i) Mendengar
ii) Membaca
iii) Bertutur
iv) Menulis
i) Ejaan
ii) Sebutan dan intonasi
i) Nilai murni
ii) Pendidikan moral
i) Kem. Berfikir
ii) Kem.kontekstual
iii) Intepersonal
iv) Intrapersonal
-petikan teks, tayangan video.
-Murid pernah membaca petikan teks.
Langkah/masa
Isi kandungan
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran
catatan
Set induksi
(5 minit)
Gambar kelapa sawit
Apakah yang kamu tahu berkenaan kelapa sawit?
Murid diperlihatkan gambar kelapa sawit
Guru dan murid bersoal jawab tentang gambar.
Kontekstual:
Menghubungkaitkan isi pelajaran dengan pengetahuan sedia ada murid.
Gambar kelapa sawit.
Langkah 1
( 10 minit)
Petikan teks “peristiwa di Ladang Kelapa Sawit’.
Murid dipilih secara rawak dan diminta membaca petikan teks.
Murid diminta senaraikan isi penting dalam teks.
Murid menyatakan jawapan mereka.
Membaca mekanis
Mendengar dengan cekap.
Langkah 2
(15 minit)
Petikan teks.
Murid diminta menghubungkan isi – isi penting yang terdapat dalam teks menjadi 5 ayat.
Murid dipilih secara rawak dan bentangkan hasil tugasan mereka.
Kontekstual:
Menghubungkaitkan isi pelajaran dengan pengetahuan sedia ada murid.
Pemikiran kritis.
Langkah 3
(25 minit)
Petikan teks.
Dengan berpandukan kepada soalan, murid diminta menjawab.
Murid dipilih secara rawak dan diminta membentangkan hasil tugasan mereka.
Kemahiran berfikir:
-menjana idea.
Penilaian formatif:
Penilaian dilakukan secara pemerhatian.
Penutup
(5 minit)
Nilai murni:
-Berhati-hati
-Ziarah-menziarahi.
-Bekerjasama.
Murid menyatakan nilai-nilai murni yang terdapat dalam teks.
Kontekstual:
Menghubungkaitkan
Petikan teks dengan nilai-nilai murni.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
TAHUN : 4C
TARIKH/MASA : 29/ 07/2009 ( 11.00- 12.00 pm)
BIL.MURID : 32 ORANG
MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU
TEMA : HASIL TANI MENINGKATKAN EKONOMI
TAJUK : PERISTIWA DI KILANG KELAPA SAWIT
HPK
HPU
ARAS 2
HPK
HPS
ARAS 2
OBJEKTIF
KEMAHIRAN BAHASA
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
BAHAN BANTU MENGAJAR
PENGETAHUAN SEDIA ADA
7.0 Membaca, menaakul dan menghayati kandungan teks yang dibaca.
7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.
i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dibaca.
3.0 Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah, betul, menarik dan berkesan.
3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan.
i) Membentangkan fakta tentang sesuatu topik dengan ulasan yang wajar.
Pada akhir pengajaran murid dapat:
i) Memahami kandungan teks yang dibaca dengan menyatakan
kandungan yang tersurat.
ii) Memberi 2 maklumat tersirat berdasarkan gambar dalam petikan
teks yang dibaca.
i) Mendengar
ii) Membaca
iii) Bertutur
iv) Menulis.
i) Ejaan
ii) Sebutan dan intonasi
i) Nilai murni
ii) Pendidikan moral
i) Kem. Berfikir
ii) Kem. Kontekstual
iii) Interpersonal
iv) Intrapersonal
i) Petikan teks
ii) Komputer riba.
- Murid pernah membuat ramalan jawapan berdasarkan petikan bergambar.
Langkah/masa
Isi kandungan
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
catatan
Set induksi
( 5 minit)
Video penghantaran kelapa sawit.
Apakah yang kamu faham tentang video ini?
Murid diperlihatkan tontonan video penghantaran kelapa sawit.
Guru dan murid bersoal jawab dengan
Kontekstual:
Menghubungkaitkan isi pelajaran dengan pengetahuan murid.
Pemikiran kritis.
Langkah 1
( 10 minit)
Petikan teks ‘peristiwa di ladang kelapa sawit’.
Apakah yang kamu faham berkenaan teks ini?
Murid diminta membaca dengan senyap.
Murid dipilih secara rawak dan diminta membaca dengan kuat.
Membaca mekanis.
Mendengar dengan cekap.
Penilaian formatif:
Penilaian dilakukan melalui pemerhatian.
Langkah 2
(20 minit)
Petikan teks ‘peristiwa di kilang kelapa sawit’.
Murid diterangkan tentang isi tersurat dan isi tersirat.
Melalui 5W.1H murid diminta menyatakan isi tersurat yang terdapat dalam teks.
Murid diminta menyenaraikan isi tersirat melalui pandangan mereka terhadap petikan teks bergambar.
Pemikiran kritis.
Kecergasan pelbagai:
Interpersonal.
Intrapersonal
Penilaian formatif:
Penilaian dilakukan melalui pemerhatian.
Langkah 3
( 20 minit)
Aktiviti pembentangan hasil tugasan.
Murid diminta menulis isi tersirat.
Murid diminta kehadapan dan menyatakan hasil tugasan mereka dan bagi alasan untuk menyokong pendapat.
Sistem bahasa:
Ejaan.
Kemahiran berfikir:
-menjana idea.
Penutup
( 5 minit)
Nilai murni:
Berhati-hati
Ziarah-menziarahi.
Murid menyatakan nilai-nilai murni yang terdapat dalam teks.
Kontekstual:
Menghubungkaitkan petikan teks dengan nilai-nilai murni.
Pengayaan: Petikan teks berbentuk berita baca surat khabar atau melihat berita di kaca televisyen.
Pemulihan: Apakah isi tersurat dan isi tersirat.


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BUTIRAN AM
Tarikh : 3 Ogos 2009 (Isnin)
Masa : 8.10 pagi – 9.10 pagi (60 minit)
Tahun : 3 Cemerlang
Umur : 9 Tahun
Bil. Murid : 26 orang
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tema : Era Sains dan Teknologi
Tajuk : Can Mali can
Hasil Pembelajaran
Fokus Utama
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar, serta memahami perkara yang dibaca.
Aras 2 Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian yang menarik.
Fokus Sampingan
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.
Aras 1 Menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan topik yang diberikan.
Objektif
Pada akhir pelajaran ini, murid dapat :
i) Membaca lancar petikan yang diberikan dengan gaya dan penyampaian yang menarik.
ii) Menjawab soalan teka-teki sekurang-kurangnya 4 daripada 6 soalan dengan betul.
iii) Membina ayat tunggal atau ayat majmuk berdasarkan kata adjektif yang diberikan.
Sistem Bahasa
Tatabahasa : Kata Adjektif
Kosa Kata : mega, bekalan, tersasar, mencelik, terpejam
Pengisian Kurikulum
i) Ilmu : Sains, Kajian Tempatan
ii) Nilai : bekerjasama, berdikari, rajin
iii) Kemahiran Bernilai Tambah : Kecerdasan Pelbagai – muzik
Kemahiran Berfikir – menjana idea,
-menyelesaikan masalah
Bahan Bantu Mengajar : laptop, paparan slaid, LCD, lirik lagu, lembaran kerja, lembaran grafik, kad gambar, gam, cd Buku Teks Tahun 4.
Pengetahuan Sedia ada : Murid pernah tahu tentang hasil teknologi yang dihasilkan manusia.

LANGKAH / MASA
ISI PELAJARAN
AKTIVITI
PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
CATATAN
Set Induksi
· Lirik lagu Can Mali Can
· Guru mengedarkan lirik lagu “Can Mali Can” kepada murid.
· Guru memperdengarkan lagu “Can Mali Can” kepada murid.
· Murid diminta menyanyikan lagu tersebut bersama-sama dengan iringan muzik.
· Kemudian guru mengaitkan lagu tersebut dengan pelajaran pada hari ini.
KBT : Kecerdasan pelbagai – muzik
Nilai : Rajin
BBM : Lirik lagu Can Mali Can, laptop, cd Buku Teks Tahun 4
Langkah 1
· Lirik lagu Can Mali Can
· Paparan slaid
· Maksud perkataan
1) Bestari – cerdik, bijak
2) Mega - awan
3) Enak – lazat, sedap
4) Rupa – wajah, raut muka
5) Melihat – tengok
6) Bekalan – persediaan yang dibawa untuk sesuatu aktiviti
7) Mencelik – membuka mata
8) Terpejam – menutup mata, tidur
9) Tersasar – terkeluar dari landasan
· Guru meminta murid meneliti petikan lirik lagu Can Mali Can yang telah diberikan.
· Guru memilih beberapa orang murid secara rawak untuk membacakan petikan lirik tersebut.
· Guru bersoal jawab dengan murid mengenai kefahaman mereka berkaitan petikan lirik tersebut.
· Kemudian guru bersoal jawab dengan murid dengan menanyakan maksud perkataan yang berhuruf tebal yang terdapat dalam petikan lirik.
· Guru menayangkan paparan slaid power point maksud perkataan tersebut dan murid dikehendaki menyalin maksud perkataan tersebut ke dalam buku kerja.
KBT : Kemahiran Berfikir – menjana idea
Nilai : berdikari
BBM : Petikan lirik lagu, paparan slaid power point, LCD, buku kerja
Langkah 2
· Aktiviti teka-teki
· Jawapan :
a) Kapal terbang
b) Radio
c) Pen
d) Kereta api
e) Lampu
f) Wang
· Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan.
· Murid diminta duduk dalam kumpulan masing-masing.
· Guru menerangkan aktiviti yang akan dilakukan murid dalam kumpulan kepada murid iaitu permainan teka-teki.
· Guru mengedarkan lembaran grafik soalan teka-teki berserta sampul yang terdapat gambar yang merupakan jawapan kepada setiap kumpulan murid.
· Setiap kumpulan murid dikehendaki menjawab soalan teka-teki yang diberikan dengan menampal gambar jawapan pada tempat yang telah disediakan.
· Setiap kumpulan dikehendaki bekerjasama dalam mencari jawapan teka-teki tersebut.
· Kumpulan murid yang cepat menjawab soalan teka-teki tersebut dengan betul semua dikira sebagai pemenang.
KBT : Kemahiran Berfikir : Menyelesaikan masalah
Nilai : bekerjasama
BBM : lembaran soalan teka-teki, gambar, gam
Langkah 3
· Lembaran Kerja
· Kata adjektif
a) Sama
b) Bijak
c) Tajam
d) Kecil
e) besar
· Murid masih berada dalam kumpulan masing-masing.
· Guru meminta murid meneliti kembali petikan lirik lagu “Can Mali Can”.
· Guru menerangkan kepada murid mengenai kata adjektif.
· Kemudian guru bersama-sama murid mengenal pasti kata adjektif yang terdapat dalam petikan lirik lagu tersebut.
· Murid dikehendaki menggariskan perkataan-perkataan tersebut.
· Kemudian, guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid.
· Murid dikehendaki membina ayat berdasarkan kata adjektif yang diberikan dalam lembaran kerja.
KBT : Kemahiran Berfikir : menjana idea
Nilai : berdikari
BBM: Petikan lirik, lembaran kerja
Penutup
·Rumusan pelajaran
· Nilai murni : rajin, bekerjasama, berdikari
· Guru menyoal murid tentang pelajaran pada hari ini.
· Guru membuat kesimpulan mengenai pelajaran pada hari ini dengan memasukkan unsur nilai murni.
· Kemudian guru memainkan kembali lagu “Can Mali Can” dan murid menyanyikan lagu tersebut bersama-sama.
KBT: Kecerdasan Pelbagai : muzik
Nilai : kerjasama, rajin, berdikari
BBM : Lagu, Laptop, cd Buku Teks Tahun 4

Tiada ulasan:

Catat Ulasan